•   Środa, 19 czerwca 2024
Czynności notarialne

Sporządzanie wypisów i odpisów

W skład czynności notarialnych zaliczamy również sporządzanie wypisów aktów notarialnych oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów noratialnych. Wypis jest wirnym duplikatem oryginału nieuwzględniającym poprawek naniesionych na oryginał w czasie późniejszym. Odpis odzwierciedla całą zawartość oryginału, wyciąg tylko jego wybraną część. Odpis lub wyciąg poświadczony przez notariusza posiada pełną moc prawną jak oryginał - zgodnie z artykułem 109 prawa o notariacie.

Notariusz posiada prawo do wydania wypisu aktu notarialnego:

  • stronom,
  • osobom, zastrzeżonym w akcie jako posiadające prawa do wypisów,
  • nastepcom pracnym wyżej wymienionych osób,
  • innym osobom na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Zgodnie z art. 110 § 3 prawa o notariacie wtytule wypisu jednoznacznie oznacza się, że nowo wydany dokument jest odpisem/wypisem. Na zakończaniu wypisu oznaczamy datę wypisu oraz osobę wnioskującą o wypis. Wypis posiada ważność tylko w przypadku gdy zawiera pełną numerację, jest ściśle połączony, parafowany, spojony pieczęcią oraz posiadający podpis notariusza.

W przypadkach przewidzainych w ustawach notariusz ma obowiązek poinformować pisemnie o wystawionych dokumentach sąd i inne organy.

Zobacz również