•   Wtorek, 16 lipca 2024
Czynności notarialne

Prawo o notariacie

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Do najczęstszych przypadków możemy zaliczyć umowy sprzedaży, darowizny zamiany dotyczące nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Formy aktu notarialnego wymagają również umowy o dożywocie, zniesienia współwłasności nieruchomości, działu spadku, podziału majątku wspólnego, umowy majątkowe małżeńskie, a także oświadczenia właściciela o ustanowieniu przez niego użytkowania, służebności lub hipoteki. Nadto formy takiej wymagają niektóre czynności prawa handlowego np. umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności, umowa spółki akcyjnej.

Notariusz dokonuje także czynności z zakresu prawa spadkowego sporządzając:

  • testamenty,
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
  • protokoły przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu,
  • akty poświadczenia dziedziczenia,
  • umowy zbycia spadku i działu spadku

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. notariusz spisuje również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony obecnej – niestawiennictwa strony drugiej. protokoły spisuje się w formie aktu notarialnego.

Notariusz poświadcza:

  • własnoręczność podpisu
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • datę okazania dokumentu,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie oświadczenia, mogące mieć skutki prawne, wskazanej osobie. Z dokonanej czynności notariusz spisuje protokół.


Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych. Notariusz także w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe. Zarówno z przyjęcia dokumentu na przechowanie jak i z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół.


Notariusz sporządza protesty weksli i czeków stosując przepisy prawa właściwe dla tych czynności.

Zobacz również