•   Wtorek, 16 lipca 2024
Akt notarialny

Akt notarialny – wypis i oryginał

Część klientów kancelarii notarialnych jest zdziwiona, że po zakończeniu czynności nie otrzymuje oryginału aktu notarialnego. Informacja odnośnie tej kwestii pojawia się już w trakcie odczytywania aktu notarialnego, ale wiele osób nie zwraca na nią uwagi, gdyż jest długa i nudnawa.

Kancelaria notarialna

Każda kancelaria ma obowiązek przechowywania umów przez nią sporządzonych przez okres dziesięciu lat od dnia ich wykonania. W związku z tym każdy otrzymywany przez klienta dokument jest wypisem z aktu notarialnego, nie jego oryginałem. O tym fakcie każdy klient jest pouczany w momencie odczytywania aktu notarialnego. Notariusze na mocy prawa przetrzymują umowy przez ten okres, po czym przekazują je do akt sądu wieczystoksięgowego, gdzie przechowywane są bezterminowo.

Nie jest to żaden problem dla klienta kancelarii, ponieważ wszystkie odpisy aktu notarialnego mają dokładnie taką samą moc prawną, co oryginalny dokument. Każdy wypis jest wierną kopią oryginału i notariusz potwierdza to w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdzenie takie zawsze ma formę podpisu rejenta oraz opatrzenia dokumentu pieczęcią notariusza. Na każdej stronie aktu notarialnego musi ponadto znajdować się parafka notariusza. Taki fakt nie oznacza jednak, że pomiędzy odpisem i oryginałem nie ma żadnych różnic.

Wypis aktu notarialnego

Najważniejszą różnicą, chociaż jest to różnica tylko techniczna, jest fakt, iż odpis aktu notarialnego zostaje podpisany jedynie przez notariusza, a oryginał jest podpisany przez notariusza i wszystkie strony umowy. W praktyce może powstać dowolna ilość odpisów aktu i każda strona przez 10 lat może się z taka prośbą zgłosić do notariusza, a po upływie tego czasu do odpowiedniej jednostki sądu wieczystoksiegowego.

Wypisy

Wypisy aktu notarialnego trafiają zazwyczaj do rąk stron, ale przekazywane są także do odpowiednich urzędów, czym zajmuje się sam notariusz. Adresatami wypisów są różne instytucje. Najczęściej są to urząd skarbowy, lokalny samorząd, sądy i tak dalej. Warto zauważyć, że numeracja wypisów aktu notarialnego będzie różna. Na pierwszej stronie widnieje bowiem zawsze numer aktu notarialnego, a na ostatniej stronie widnieje numer wypisu, który siłą rzeczy zawsze będzie się różnił od numeru samego aktu. Widnienie innego numeru na ostatniej stronie wypisu wcale nie oznacza, że został on sporządzony w oparciu o inny dokument.

Powyżej przedstawione informacje to kwestie, o których poinformować może sam notariusz i o wielu z nich informuje w czasie odczytywania aktu notarialnego. Tekst ma na celu przybliżenie zagadnienia odpisów z aktu notarialnego i wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości.

Zobacz również