•   Środa, 19 czerwca 2024
Akt notarialny

Akt notarialny od A do Z

Zgodnie z treścią art. 1 par.1 ustawy Prawo o notariacie notariusz ma zajmować się wykonywaniem czynności notarialnych, pośród których będzie również sporządzanie aktów notarialnych.

Akt notarialny to niewątpliwie najważniejsza czynność notarialna. Sporządzany będzie w celu dokumentowania czynności prawnej albo też zdarzenia prawnego, jeśli ustawa zastrzega taką formę albo wynika to z woli osoby, która chce taką szczególną formę uzyskać. Niezachowanie formy aktu notarialnego w momencie gdy ustawa wyraźnie na taką formę właśnie wskazuje będzie powodować, że taki akt stanie się nieważny.

Ustawodawca obecnie formę aktu notarialnego zastrzega już dla wielu czynności prawnych i będzie to między innymi oświadczenie darczyńcy w umowie darowizny, umowa o dział spadku, który obejmuje nieruchomość, umowa majątkowa małżeńska czy też umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Akt notarialny

Akty notarialne tak jak inne dokumenty czynione przez notariusza muszą być tak sporządzane, że będą przejrzyste i zrozumiałe. Przez zrozumiałość aktu należy rozumieć treść, która będzie przystępna dla takiej osoby, która językiem prawniczym się nie posługuje. Akt notarialny ma charakter dokumentu urzędowego i pełni również rolę zabezpieczającą, ponieważ notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem interesów stron oraz osób trzecich, nawet jeśli w danej czynności nie będą one uczestniczyć.

Akt notarialny można podzielić na następujące części:

- komparycja – to informacja o miejscu i dacie zawarcia aktu, dane stron stawiających oraz imię i nazwisko oraz siedziba kancelarii notariusza

- treść aktu

- część związana z opłatami

- stwierdzenie odczytania i przyjęcia oraz podpisania

- podpisy osób stawiających oraz notariusza

Akt powinien mieć oświadczenia stron z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, powinien obejmować stwierdzenie na żądanie stron faktów oraz istotnych okoliczności, które przy spisywaniu miały miejsce, by dało się ewentualnie taki stan rzeczy jaki występował wziąć pod uwagę.

Zobacz również