•   Sobota, 20 kwietnia 2024
Umowy u notariusza

Zawieranie umowy sprzedaży nieruchomości

Umowy sprzedaży nieruchomości to umowy skomplikowane i zazwyczaj typowa osoba nie wie, co powinno się w niej znaleźć. Nie jest to tak naprawdę jakiś wielki problem, ponieważ takie umowy muszą być zawierane w postaci aktu notarialnego, co oznacza, że o kompletność dokumentów zawsze musi zadbać notariusz.

Nieruchomość

Zacząć należy od tego, że nieruchomość, która może być przedmiotem handlu, to grunty, budynki oraz lokale o wyodrębnionej na mocy określonych przepisów podmiotowej strukturze własności. W praktyce nie ma większego znaczenia, jaką dokładnie formę mają te nieruchomości sprzedaż gruntów będzie przebiegała podobnie dla gruntu budowlanego, działki rekreacyjnej czy lasu. To samo tyczy się lokali mieszkalnych i użytkowych.

Nie tylko sprzedaż

Wszystkie umowy, w efekcie których zostanie przeniesiona wartość nieruchomości, muszą być podpisywane w formie aktu notarialnego, czyli taka forma wymagana jest także chociażby w stosunku do umowy darowizny. Liczy się tu skutek, czyli przeniesienie wartości nieruchomości. Na tej samej zasadzie formy notarialnej nie wymagają umowy, gdzie własność nieruchomości przenoszona nie jest, czyli na przykład umowy najmu mieszkania czy dzierżawy gruntu.

Obowiązki notariusza

Omawianą umowę może przygotować notariusz lub w niektórych przypadkach asesor notarialny. Zadaniem notariusza jest tutaj przede wszystkim dbanie o zabezpieczenie wszelkich praw obu stron, jak również upewnienie się, że wszystkie zapisy umowy są zgodne z prawem. Umowę podpisuje się przed notariuszem, by zagwarantować zabezpieczenie praw stron, zrozumienie podejmowanych decyzji oraz praworządność działania.

Umowa sprzedaży u notariusza

Umowa

Jeśli umowa nie zostanie spisana przed notariuszem, będzie nieważna.

Notariusz zaczyna od sporządzenia projektu, gromadzi informacje i dokumenty, po czym przekazuje stronom umowę do akceptacji. Notariusz odczytuje umowę w obecności stron i umowa jest parafowana przez wszystkie zainteresowane strony. Oryginał umowy zostaje u notariusza, a strony oraz inne zainteresowane instytucje, na przykład są, otrzymują odpisy. Co do zasady, wszystkie umowy notarialne powinny być podpisywane przed notariuszem w jego kancelarii. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest podpisanie umowy poza kancelarią, ale i wtedy konieczne jest pojawienie się notariusza przy tej czynności.

W zamian za swoje usługi notariusz otrzymuje wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej. Jest ona obliczana w stosunku do wartości praw, jakie są przenoszone w czasie podpisywania umowy, a jej maksymalna wartość ograniczona jest przepisami prawa. Notariusz pobierze także wszystkie należne opłaty sądowe i podatek VAT od czynności, jakie zostały przeprowadzone. Wykonanie odpisów ze stworzonych aktów notarialnych jest płatne dodatkowo.

Notariusze to osoby o równych prawach i obowiązkach, więc można wybrać dowolnego notariusza.

Zobacz również