•   Środa, 19 czerwca 2024
Praca notariusza

Obowiązki notariusza

Notariusz to szczególny rodzaj prawnika, któremu z racji wykonywanych obowiązków stawia się wyjątkowe wymagania w zakresie rzetelności, obiektywizmu, zaufania i moralności. Nic dziwnego więc, że ten zawód zaufania społecznego podlega nie tylko określonym regulacjom zawartym w ustawie Prawo o notariacie, ale także Kodeksowi etyki zawodowej notariusza. Od notariusza wymaga się profesjonalizmu, co oznacza konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego, aby być na bieżąco w znajomości przepisów prawa i podnosić jakość świadczonych usług. Tylko w ten sposób, działając w zgodzie z regulacjami prawnymi oraz rzetelnie i bezstronnie, notariusz może uniknąć problemów wynikających z niewłaściwie prowadzonych spraw swoich klientów. W razie naruszenia prawa i zasad profesjonalizmu notariuszowi grożą sankcje dyscyplinarne, z wykluczeniem z samorządu i utratą praw wykonywania zawodu włącznie. Jego obowiązkiem jest bowiem dbanie o godność swojego zawodu poprzez przestrzeganie zasad etyki, uczciwość, niezależność i bezstronność. Wykonywanie zatem czynności zawodowych zgodnie z prawem to zasadniczy, ale nie jedyny wymóg, który stawiamy notariuszom. Jeżeli bowiem dana czynność została wykonana w zgodzie z przepisami prawa, ale z naruszeniem zasad etyki zawodowej, oznacza odpowiedzialność dyscyplinarną. Naruszeniem tych zasad jest także działanie poniżej określonych oczekiwań etycznych, to jest nie według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością.

Kim jest notariusz

Ponieważ notariusz jest osobą zaufania publicznego, wyposażoną przez prawo i państwo w szczególny rodzaj uprawnień, nie może, co oczywiste, uczestniczyć w żadnych sprawach, które nie są zgodne z prawem. Zapewniając zaś stosowanie prawa i jednocześnie wypełniając wolę i intencje stron, ma zarazem obowiązek lojalności wobec państwa. Gdy zatem stroną czynności są określone instytucje państwowe czy samorządowe, notariusz musi wykazać się należytym szacunkiem wobec instytucji i osób je reprezentujących, dbając zarazem o zachowanie powagi i niezależności swojego urzędu. W razie sprzeczności interesów lub konfliktu między stronami, notariusz powinien odmówić dokonania czynności. Wszelkie czynności notarialne muszą być wykonywane osobiście, niedopuszczalne jest ich wykonywanie przez inne osoby. Oprócz wynagrodzenia notariusz nie może uzyskiwać żadnych korzyści z prowadzonych spraw ani od osób, których sprawy dotyczą. Kancelarię można prowadzić tylko jedną, z siedzibą w miejscowości wskazanej przez Ministra Sprawiedliwości. Zadaniem notariusza jest też stworzenie klientom warunków do swobodnego wyrażania woli i składania oświadczeń oraz bezpiecznego przechowywania stosownej dokumentacji. Bezwzględnym obowiązkiem jest również dochowanie tajemnicy zawodowej przez samego notariusza i jego pracowników. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić jedynie w wyniku orzeczenia sądowego lub kiedy wszystkie strony danej czynności wyrażą zgodnie taką wolę.

Zobacz również