•   Środa, 19 czerwca 2024
Praca notariusza

Notariusz - kim jest i co robi?

Powołaniem notariuszy zajmuje się Minister Sprawiedliwości, który również będzie wyznaczał jego kancelarię w miejscowości, gdzie będzie się prowadzić działalność. Nie chodzi tutaj o konkretny adres. Kiedyś na określenie notariusz mówiło się rejent, przy czym jednak ta nazwa również w tradycyjnym potocznym języku jest używana.

Kto może zostać notariuszem?

Notariuszem może być osoba, która po ukończonych studiach prawniczych odbywa aplikację notarialną i z pozytywnym wynikiem składa egzamin notarialny. Po zdaniu egzaminu notarialnego nie trzeba od razu składać wniosku o to, by zostać notariuszem, wcześniej trzeba stać się zastępcą notarialnym.

Warto zaznaczyć, że notariusz nie wykonuje usług tak jak inni prawnicy ale odpowiada za dokonywanie czynności notarialnych zgodnie z ustawą, która traktuje prawo o notariacie. Jest powołany do wykonywania czynności, co do których strony są zobowiązane by mieć formę notarialną.

Zawód notariusza

Praca notariusza

Notariusz w zakresie swoich uprawnień będzie działał jako osoba zaufania publicznego i jednocześnie może korzystać z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym a czynności notarialne dokonane przez taką osobę mają wartość urzędową. Oczywiście notariusz jest zobowiązany do trzymania w tajemnicy okoliczności sprawy, co do których powziął jakąś wiedzę w trakcie wykonywania pracy.

Czynności notarialne są dokonywane w języku polskim przy czym na żądanie stron można również dokonać takiej czynności w innym języku, wtedy jednak konieczna będzie również obecność tłumacza przysięgłego. Chodzi o to, by obie stawiające strony miały taki sam potencjał i gwarancję, że nie jest tutaj sytuacja, w której druga strona będzie uprzywilejowana.

W trakcie dokonywania wszelkich czynności notarialnych to właśnie notariusze są zobowiązani do tego, by dbać o zabezpieczenie praw i interesów stron a także innych osób, których ta czynność będzie dotyczyć. Jak wynika z powyższego notariusze tak naprawdę mają czuwać nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego w naszym kraju. Działanie ma zapobiegać pojawieniu się sporów sądowych w przyszłości i dlatego bez wątpienia o takim zakresie można powiedzieć, że będą to działania prewencyjne, które mają minimalizować późniejsze nieco problemy, jakie mogą wystąpić.

Zobacz również