•   Środa, 19 czerwca 2024
Praca notariusza

Kodeks etyki zawodowej notariusza

etyka zawodowa notariuszaZawód notariusza uważany jest za najstarszą profesję prawniczą mimo to, dopiero w 1997 roku państwo polskie wydało ustawę normalizującą prawa i obowiązki oraz zatwierdzającą w ogóle istnienie sylwetki notariusza. Jak już wspomniano, kodeks etyki zawodowej notariusza mówi o tym, że musi on zawsze postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednocześnie musi zachować obiektywny stosunek do podjętej sprawy, w innym przypadku, notariuszowi grożą pewne sankcje.

Podstawa pracy notariusza są zatem następujące cechy: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej. Przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad jest bardzo ważne, ponieważ notariusz, swoją postawą reprezentuje nie tylko własne interesy, ale i wszystkich współbraci notariuszy. Jednak na tym nie kończą się obowiązki notariusza, bowiem zobowiązuje się on również do rozwijania własnej wiedzy zawodowej w celu podnoszenia jakości świadczonych usług. Narzędziem niezbędnym w tym przypadku, są udziały w wszelkiego rodzaju szkoleniach oraz seminariach. Notariusz posiada status osoby zaufania publicznego, której Państwo przydzieliło równiez określone funkcje władcze, dlatego też, notariusz powinien dokładać starań, aby w działaniach zachować równowagę między publicznym ich charakterem a swym statusem wolnego zawodu.

Jak już wspomniano, działania przez niego podejmowane, muszą być zgodne zarówno z kodeksem etyki zawodowej, ale także prawem państwowym. Co ważne, notariusz musi wypełniać swoje obowiązki osobiście, niedopuszczalnym jest wyręczanie się osobami spowinowaconymi. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to jest ono ściśle określone przez taksę notarialną, a więc swoisty cennik usług notarialnych, dlatego zabronione jest pozyskiwanie przez notariusza innych korzyści, nie będących powiązanymi ze sprawą. Dodatkowo, notariusz nie może wynagradzać również osób, króre nie są pracownikami kancelarii, nie może również domagać się od nich żadnej gratyfikacji. Organ odpowiadający za nadzór nad działalnością notarialną sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Instytucja ta, nie tylko kontroluje notariusza, ale także ma prawo zlokalizować kancelarię, bowiem notariusz może działać tylko w jednym lokalu w miejscowości, w której Minister Sprawiedliwości wyznaczył mu siedzibę kancelarii - dotyczy to zarówno spółek cywilnych jak i partnerskich.

Notariusz mimo że posiada nadaną przez organ ustawodawczy władzę, to nie może mieć ona charakteru autorytarnego, ponieważ notariusz obowiązany jest do zastosowania takich rozwiązań prawnych, które odpowiadają woli klienta. Niedopuszczalne jest jednak takie działanie notariusza, które niejako zachęca klienta do obejścia prawa, wykorzystując jego niewiedzę, kusząc korzyściami majątkowymi (np. ominięcie podatku) - bowiem osoby które posiadają prawo do pełnienia tej funkcji, jednocześnie zobowiązane są do lojalności wobec kraju. Jednak od pierwszej z przytoczonych zasad - działanie zgodnie z wolą klienta - istnieje odstępstwo. Notariusz bowiem ma również prawo do odmówienia współpracy, są to oczywiście rzadkie przypadki w których potencjalny klient zachowuje się agresywnie, bądź utrudnia wykonywanie obowiązków notariusza. Omawiając obowiązki notariusza, nie można ominąć tajemnicy zawodowej, która obejmuje również takie elementy jak przechowywanie dokumentów. Warto dodać, że dbałość o tajemnicę zawodową, obowiązuje notariusza przez całe życie, wyjątkiem jest pozwolenie sądu lub wszystkich uczestników czynności notarialnej.

Zobacz również